Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.

PDF Drukuj

licytacje

 

Sygnatura: Km 743/13

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Grzegorz Szłyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-10-2015 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Toruniu  87-100 Toruń, ul. Mickiewicza 10/16 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Henryk Kulwicki, stanowiącej Działkę ewidencyjną nr 683 o pow. 0,0610 ha  zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej: 87-100 Toruń, Włocławska 95a, dla której  Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze

KW TO1T/00017481/7

Suma oszacowania wynosi 142 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  106 875,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 250,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu:
Bank Gospodarstwa Krajowego O. Toruń 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.11:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Toruniu przy ul. Mickiewicza 10/16 XI Cywilny pok. 413  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Grzegorz Szłyk

 

 


 


Stworzone dzięki Joomla!.